fbpx Skip to main content

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor genomineerde kastelen en buitenplaatsen
Een genomineerd kasteel of buitenplaats moet voldoen aan de volgende criteria:

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de VriendenLoterij Kasteelprijs 2024. Alle stemmers en genomineerden verklaren akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

Definities

  1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
  2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.
  3. Genomineerden: Kastelen en buitenplaatsen die voldoen aan onze eisen.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem
De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. De stemmer is 18 jaar of ouder.

Stemprocedure
Je mag maximaal 1 (één) keer een stem uitbrengen. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde IP-adres dan wel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.
Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

Persoonsgegevens
De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming zal worden behandeld.

Aansprakelijkheid
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

Intellectueel eigendom
Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde-rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

Contact
Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Verkiezing, de internetsite, het stemmen, neem dan contact op via [email protected].