fbpx Skip to main content
Chateau Marquette

Faciliteiten

Naast dat dit een bijzondere historische locatie is, vind je op deze locatie ook

Kaart
Chateau Marquette
Praktische Informatie
Soort locatie
Kasteel
Entree
Gratis
Openingstijden
10:00 am - 6:00 pm
Telefoonnummer
Website van het kasteel
Over dit object

Ten noorden van het centrum van Heemskerk ligt een kasteel, dat na 1612 “Marquette” wordt genoemd. In de Middeleeuwen stond het kasteel bekend als het “Huys tot Heemskerck” (slot Heemskerk).

Graaf Willem II stichtte omstreeks 1225 deze sterke burcht als onderdeel van zijn verdediging tegen de West-Friezen. Het was het stamslot van het oude adellijke geslacht van Heemskerk. Het behoorde tot de ronde burchten en bestond voornamelijk uit een zware muur. Binnen deze ringmuur stond het eigenlijke fort van negen verdiepingen hoog. De woning van de heren Van Heemskerk stond naast deze grafelijke versterking. De ringmuur met het eigenlijke fort is omstreeks 1800 afgebroken door Willem Rendorp, die toen eigenaar van kasteel Marquette was.

Zoals gezegd, werd de burcht door graaf Willem II gebouwd. Volgens enkele oude kronieken bestond er toen reeds lang een sterkte op deze plaats. Uit de mededelingen van de kroniekschrijvers valt op te maken, dat omstreeks 1250 deze plaats van bijzonder strategisch belang was. Zoveel is zeker dat in 1254 een heer Arnoud van Heemskerk baljuw van Kennemerland was en tevens kasteelheer van dit slot te Heemskerk. Zijn oudste zoon, Gerard, was de eerste van wie vast staat, dat hij bezitter van het huis van Heemskerk is geweest.

Deze Gerard van Heemskerk schijnt onder vrij ernstige verdenking te hebben gestaan van medeplichtigheid aan de moord op Floris V in 1296. Hij behoorde althans tot die edelen die beloofden op 2 augustus 1296 in Haarlem te komen en daar te blijven tot hun onschuld zou zijn bewezen.

Van deze verdenking, welke hij zeker aan zijn politieke overtuiging te wijten had, kon hij zich spoedig zuiveren. En in 1297 behoorde hij tot de edelen, die de lijftochtbrief (recht op een deel van de erfenis) voor de gemalin van graaf Jan mede bezegelden.

Na het overlijden van graaf Jan droeg Gerard van Heemskerk op 10 januari 1300 het huis Heemskerk op aan zijn nieuwe landsheer graaf Jan van Henegouwen, van wie hij het in leen terug kreeg. Het slot is zeer bekend uit de Hoekse en Kabeljauwse twisten.

De kleinzoon van Arnoud, die ook Gerrit (=Gerard) heette, was een der kopstukken van de Kabeljauwse partij. Omstreeks 1354 wist hij een van de hoofden van de Hoekse partij, heer Dirk van Brederode, in Marquette te brengen en daar gevangen te houden. Toen namen de binnenlandse twisten langzamerhand scherpere vormen aan.

Dat heeft Gerrits zoon, Wouter van Heemskerk die hem in 1355 was opgevolgd, ruimschoots ervaren. Aan deze Wouter werd namelijk de aanslag toegeschreven, die bij Castricum op de jonge baljuw Reinhout van Brederode werd gepleegd. Dit werd aanleiding dat een Hoekse edelman Jan van Polanen in 1356 het kasteel Heemskerk belegerde en innam.

Het duurde tot 8 juli 1379 eer Wouter uit de gevangenschap werd ontslagen door hertog Albrecht. Wouter overleed in 1380 zonder erfgenamen. In 1418 onder gravin Jacoba van Beieren werd het slot door de Hoeksen grondig verwoest, maar later weer opgebouwd.

Lange tijd blijft de geschiedenis van het slot dan in het duister. Wel is bekend, dat er in de eerste helft van de vijftiende eeuw door onderlinge huwelijken een verzoening tot stand kwam tussen de Heemskerkers en de Brederodes. In de geschiedenis heeft het slot daarna geen rol meer gespeeld.

Nadat het huis bij erfenis verschillende malen in andere handen was overgegaan, werd het in 1610 door graaf van Aremberg verkocht aan een zekere familie ”de Hertaing”. Deze Daniel de Hertaing was heer van Marquette in Henegouwen. Vanaf die tijd heet het kasteel “Marquette”. Via erfenissen en verkopingen kwam het in 1717 in bezit van de Amsterdamse burgemeester Joachim Rendorp, in wiens geslacht de bezitting bleef tot de dood van jonkvrouw Pauline Johanna Rendorp van Marquette in 1913. Zij was de weduwe van jonkheer Hugo Gevers. Hun zoon jonkheer mr. Hugo Gevers was van 1888 tot 1907 burgemeester van Heemskerk. Hij overleed in 1921. Het zijn de Rendorps geweest die Marquette zijn huidige vorm heeft gegeven; o.a. in 1741 toen het grondig werd veranderd. Het huis werd het laatst bewoond door de zoon van jhr. Hugo Gevers, jhr.Abraham Daniel Theodor Gevers, gehuwd met Christine Bernardine Johanna, barones de Vos van Steenwijk. Zij verlieten het kasteel in 1979.

Na algehele restauratie in 1980-1981 is het kasteel tegenwoordig in gebruik als evenementenlocatie; huwelijken, uitvaarten, bijeenkomsten, lunches, (besloten) diners, etc.

History

North of the centre of Heemskerk is a castle, which after 1612 is called “Marquette”. In the Middle Ages the castle was known as the “Huys tot Heemskerck” (castle Heemskerk).

Count Willem II founded this strong castle around 1225 as part of his defense against the Western Frisians. It was the ancestral seat of the old noble family of Heemskerk. It belonged to the round fortresses and consisted mainly of a heavy wall. The actual nine-story fortress stood within this boundary wall. The house of Mr Van Heemskerk stood next to this grave reinforcement. The boundary wall with the actual fort was demolished around 1800 by Willem Rendorp, who was then the owner of Marquette Castle.

 As mentioned, the castle was built by Count William II. According to some ancient chronicles, there was a strength in this place for a long time. It can be concluded from the reports of the chroniclers that around 1250 this place was of particular strategic importance. So much is certain that in 1254 a gentleman Arnoud van Heemskerk was bailiff of Kennemerland and also castle lord of this castle in Heemskerk. His eldest son, Gerard, was the first of whom is certain was the owner of the house of Heemskerk.

 This Gerard van Heemskerk appears to have been under relatively serious suspicion of complicity in the murder of Floris V in 1296. At least he was one of those nobles who promised to come to Haarlem on August 2, 1296 and stay there until their innocence was proven.

 He was soon able to clear himself of this suspicion, which he certainly owed to his political convictions. In 1297 he was one of the nobles who co-sealed the letter of passage (right to part of the inheritance) for the consort of Count Jan.

After the death of Count Jan, Gerard van Heemskerk dedicated the house of Heemskerk to his new landlord Count Jan van Henegouwen on 10 January 1300, from whom he received it on loan. The castle is well known from the “Hoekse and Kabeljauwse” disputes.

The grandson of Arnoud, also called Gerrit (=Gerard), was one of the leaders of the “Kabeljauwse” party. Around 1354 he managed to bring one of the leaders of the “Hoekse” party, Mr Dirk van Brederode, to Marquette and hold them captive there. Then the domestic disputes gradually took on sharper forms.

Gerrit’s son, Wouter van Heemskerk, who succeeded him in 1355, has experienced this. This Wouter was attributed to the attack, which was committed at Castricum on the young bailiff Reinhout van Brederode. This prompted a nobleman from Jan van Polanen to besiege and capture the Heemskerk castle in 1356.

 It took until 8 July 1379 for Wouter to be released from captivity by Duke Albrecht. Wouter died in 1380 without heirs. In 1418 under Countess Jacoba of Bavaria, the castle was completely destroyed by the Hoeksen, but later rebuilt.

For a long time, the history of the castle remains a mystery. It is known that in the first half of the fifteenth century, a reconciliation was established between the Heemskerkers and the Brederodes through mutual marriages. In history, the castle has not played a role since.

 After the house had changed hands several times by inheritance, in 1610 it was sold by the Earl of Aremberg to a certain family “the Hertaing”. This Daniel de Hertaing was lord of Marquette in Henegouwen. From that time on, the castle is called Marquette. In 1717 it came into the possession of Amsterdam mayor Joachim Rendorp through legacies and auctions, remaining in the family until the death of lady Pauline Johanna Rendorp Marquette in 1913. She was the widow of Esquire Hugo Gevers. Their son sir Hugo Gevers was mayor of Heemskerk from 1888 to 1907. He passed away in 1921. It was the Rendorps that gave Marquette its current form, and when it was thoroughly changed in 1741. The house was last occupied by the son of Mr. Hugo Gevers, Mr. Abraham Daniel Theodor Gevers, married to Christine Bernardine Johanna, Baroness de Vos van Steenwijk. They left the castle in 1979.

After general restoration in 1980-1981, the castle is now in use as an event venue; weddings, funerals, meetings, lunches, (private) dinners, etc.

Kaart
Website URL Conferentieoord
Website URL Trouwlocatie
Website URL Vergaderlocatie
Website URL Zaalverhuur